Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Vypracovanie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ a súvisiacej administratívnej budovy vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

"Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky a súvisiacej administratívnej budovy vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie"

Dokument:

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky a súvisiacej administratívnej budovy vrátane zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie

Vyvesené: 09. 05. 2017

Zvesené:  (17. 05. 2017)