OZNAM: Bezplatný odber biologicky rozložiteľného odpadu a drobného stavebného odpadu

Vážení spoluobčania obce Dolný Hričov!

Obec Dolný Hričov, v zastúpení Ing. Petrom Zelníkom, starostom obce, Vám oznamuje, že na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

medzi

Obcou Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41  Dolný Hričov (ďalej len „obec“)

a

spoločnosťou T + T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01  Žilina (ďalej len „prevádzkovateľ“),

Čl. II. Predmet zmluvy  sa prevádzkovateľ zaväzuje vykonávať nasledovné činnosti:

  • zabezpečiť bezplatný odber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého pôvodcom je Obec a obyvatelia obce Dolný Hričov,
  • zabezpečiť bezplatný odber drobného stavebného odpadu od obyvateľov obce (nie podnikateľov), pričom pôvod stavebného odpadu potvrdzuje starosta obce alebo zástupca starostu obce,
  • poskytnúť bezplatne kontajner na drobný stavebný odpad od obyvateľov obce.

Ak má obyvateľ obce Dolný Hričov záujem vyviesť drobný stavebný odpad alebo biologicky rozložiteľný odpad do spoločnosti T+T, a. s., musí kontaktovať p. Miroslava Dobroňa, vedúceho Miestnej prevádzky prác a služieb, ktorý mu odovzdá sprievodný lístok a bude ho ďalej informovať.

Ak má obyvateľ obce Dolný Hričov záujem o pristavenie kontajnera k nehnuteľnosti na drobný stavebný odpad, musí kontaktovať pracovníčky Obecného úradu v Dolnom Hričove, ktoré zabezpečenia objednávku kontajnera v spoločnosti T + T, a. s..

Upozorňujeme občanov, že v prípade drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinnosťou občana v zmysle stavebného zákona ohlásiť na Obecnom úrade v Dolnom Hričove – stavebný úrad - Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác.

 

Zmluva o spolupráci umiestnená na webovej stránke k nahliadnutiu: http://dolnyhricov.sk/wp-content/uploads/2013/11/Zmluva-o-spolupr%C3%A1ci-uzatvoren%C3%A1-medzi-Obec-Doln%C3%BD-Hri%C4%8Dov-a-TT-a.-s.-zo-d%C5%88a-20.-01.-2015.pdf