ROK 2017

Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Investment Partners, a. s. zo dňa 19. 05. 2017

Kúpna zmluva č. 1 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a spol. JMKS, s. r. o. zo dňa 15. 05. 2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Marián Kuba a p. Zuzana Kubová zo dňa 10.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.5 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Žilinský samosprávny kraj zo dňa 09. 05. 2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb uzavretej medzi Obec Dolný Hričov a JUDr. Mario Buksa, právne služby, s. r. o. zo dňa 21. 04. 2017

Zámenná zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Ján Hanuliak a Mgr. Viera Hanuliaková zo dňa 20. 04. 2017

Zmluva o prevádzke webového sídla uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Galileo Corporation, s. r. o. zo dňa 11. 04. 2017

Zmluva o vytvorení webového sídla uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Galileo Corporation, s. r. o. zo dňa 11. 04. 2017

Zmluva o zriadení práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Mgr. Ľubomír Klimo, rod. Klimo a Margaréta Klimová, rod. Randíková zo dňa 06. 04. 2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Peter Ševčík zo dňa 29. 03. 2017

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Renáta Kováčová zo dňa 29. 03. 2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Katarína Králiková zo dňa 28. 03. 2017

Kúpna zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov, p. Anna Adamovová a p. Viktor Adamov zo dňa 27. 03. 2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Juraj Pružinský s manž. zo dňa 22. 03. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Stredoslovenská energetika zo dňa 22. 03. 2017

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a Ministerstvo vnútra SR zo dňa 22. 03. 2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov, Ing. Jozef Jacek a p. Janka Jaceková zo dňa 22. 03. 2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Lenka Ševčíková zo dňa 21. 03. 2017

DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení práva vecného bremena zo dňa 12. 08. 2016 uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a p. Lenka Gaňová zo dňa 21. 03. 2017

Zmluva o kontrolnej činnosti uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a EKOTEC, spol. s r. o. 2 zo dňa 21. 03. 2017

Zmluva o kontrolnej činnosti uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a EKOTEC, spol. s r. o. zo dňa 21. 03. 2017

Zmluva číslo 091200P60616/17 o združenej dodávke elektriny uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava zo dňa 14. 03. 2017

Zmluva o poskytnutí stravovania uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Reštaurácia GÓL zo dňa 01. 03. 2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Dolný Hričov-01 uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a MAPA Slovakia Digital, s. r. o. zo dňa 22.02.2017

Zmluva o nájme a dohode o kúpe prenajatých vecí uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Rabaka reklamné panely, s. r. o. zo dňa 1.11.2004 a Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Dodatok č. 4 uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a Rabaka reklamné panely, s. r. o. (pôvodný nájomca) a Media representative, s. r. o. (nový nájomca)

Dodatok č. 1 ku Rámcovej kúpnej zmluve na dodávku pohonných hmôt zo dňa 01. 04. 2015 uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a DALITRANS, s. r. o. zo dňa 07. 02. 2017

Nájomná zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. zo dňa 11. 01. 2017

Nájomná zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Pekáreň Ďuroška, s. r. o. zo dňa 02. 01. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a EuroPro Slovensko, n. o. zo dňa 02. 01. 2017

Zmluva o správe a údržbe počítačovej siete uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a TVORIVEC s. r. o. zo dňa 01. 01. 2017

 ROK 2016

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zo dňa 21. 12. 2016

Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB001/2016/SO-661-00/Dolný Hričov/166/Sl uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zo dňa 19. 12. 2016

Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB001/2016/SO-657-00/Dolný Hričov/166/Sl uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zo dňa 19. 12. 2016

Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB001/2016/SO-632-00/Dolný Hričov/166/Sl uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zo dňa 19. 12. 2016

Kúpna zmluva č. 3088-II-501-KZ/2016 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava zo dňa 16. 12. 2016

Zmluva o dielo č. 06122016 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Ing. arch. Peter Krajč - AA zo dňa 06. 12. 2016

Mandátna zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Ing. arch. Vladimír Barčiak zo dňa 1. 12. 2016

Zmluva č. 119595 08U03 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Environmentálny fond so sídlom Martinská 49, Bratislava zo dňa 28. 11. 2016

Dohoda č. 16/25/010/73 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 25. 11. 2016

Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 02/027/12 (Dodatok č. 5) uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Prima banka Slovensko, a. s. zo dňa 26. 10. 2016

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a AC7 - SK, s. r. o. zo dňa 24. 10. 2016

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. zo dňa 13. 10. 2016

Zmluva o pripojení k Informačnému systému uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS zo dňa 11. 10. 2016

Dohoda č. 24/2016/§54 - PZ uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 07. 10. 2016

Zmluva o nájme uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a LK STAR, s. r. o. zo dňa 29. 09. 2016

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Pavol Kabašta a p. Janka Kabaštová zo dňa 23. 09. 2016

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Viera Hanuliaková zo dňa 21.09.2016

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Ľuboš Kocmánek s manželkou zo dňa 13.09.2016

Servisná a materiálová zmluva číslo 07/09/2016 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Z+M servis, spol. s. r. o. zo dňa 08. 09. 2016

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Michal Moravčík s manželkou zo dňa 05.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhradu za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU ŽILINA VIX Žilina zo dňa 27. 08. 2016

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Juraj Pružinský s manželkou zo dňa 12.08.2016

Zmluva o zriadení práva vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Lenka Gaňová zo dňa 12.08.2016

Zmluva č. 148/2016/CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a T+T, a. s. zo dňa 12. 08. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201619834_Z uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Slovenský plynárenský priemysel, a. s. zo dňa 11. 08. 2016

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - Obec Dolný Hričov a p. Nikola Krajčíová, ku dňu 31. 10. 2016

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Mária Cabajová zo dňa 28. 07. 2016

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Erste Group Immorent Slovensko, s. r. o. zo dňa 21. 07. 2016

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a NuCoast Productions, s. r. o. zo dňa 21. 07. 2016

Zmluva o zabezpečení reklamy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a DOXX a. s., s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina zo dňa 19. 07. 2016

Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. zo dňa 29. 06. 2016

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a MAPA Slovakia Digital s. r. o. zo dňa 29. 06. 2016

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. zo dňa 20. 06. 2016

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 173/2016 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. zo dňa 20. 06. 2016

Zmluva č. 091200P60581/16 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava zo dňa 09. 06. 2016

Kúpna zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a JMKS, s. r. o. so sídlom Dukelská 276/15, 01401 Bytča zo dňa 06. 06. 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a NATUR-PACK, a. s. zo dňa 02. 06. 2016

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Róbert Paiš zo dňa 31. 05. 2016

Dohoda č. 16/25/012/2 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 31. 05 .2016

Nájomná zmluva uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Janka Ďurošková - MICHELLE zo dňa 24. 05. 2016

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3171-II-501-KZ/2015 uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava zo dňa 18. 05. 2016

Zmluva o nájme pozemku uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a AGROFIN - PD Dolný Hričov zo dňa 30. 04. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Žilinský samosprávny kraj zo dňa 21. 04. 2016

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a T+T, a. s. zo dňa 20. 04. 2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Máriou Cabajovou zo dňa 15. 04. 2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. zo dňa 11.04.2016

Zmluva č. 413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a AGROFIN, poľnohospodárske družstvo zo dňa 06.04.2016

Zmluva č. 1610427 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo dňa 29.03.2016

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Ing. Alexander Kelíšek zo dňa 18.03.2016

Zmluva č. 26281 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Dobrovoľná požiarna ochrana SR zo dňa 18.03.2016

Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/2015/§54 - ŠnZ zo dňa 19. 10. 2015 uzatvorený medzi ObecDolný Hričov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 02. 03. 2016

Zmluva č. 4300040513 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a SSE Distribúcia a. s. Žilina zo dňa 01.02.2016

Zmluva č. 4300040520 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a SSE Distribúcia a. s. Žilina zo dňa 28.01.2016

Zmluva č. 4300040505 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a SSE Distribúcia a. s. Žilina zo dňa 28.01.2016

Zmluva č. 4300040499 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a SSE Distribúcia a. s. Žilina zo dňa 28.01.2016

Zmluva č. 4300040494 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a SSE Distribúcia a. s. Žilina zo dňa 28.01.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Slovak Telekom a. s. zo dňa 18. 01. 2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a p. Mária Cabajová zo dňa 15.01.2016

Zmluva č. 744/2015 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. zo dňa 04.01.2016

Dodatok č. 1. k Zmluve č. 2013/649 zo dňa 27. 06. 2013 o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a p. Darinou Čanigovou zo dňa 01. 01. 2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o správe počítačovej siete zo dňa 01.09.2015 uzatvorený medzi Obec Dolný Hričov a p. Michal Hýll zo dňa 01. 01. 2016

ROK 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Bezákovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Brežnou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Cigánikovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Dobroňovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Fedorovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Ferancovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Hartelovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Kahátovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Kratochvílovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Langerovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Melicheríkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Mitášovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Polkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Sládkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Škutovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Uhliarikovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Ballayovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Čvapkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Jergušovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Krkoškovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Adamusovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Bandurovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Capandovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Kramarovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Kurejovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Lasičkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Sadloňovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Saláškovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Deckou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Hofericovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Chlebúchovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Paišovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Pažickou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Šeroňovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Šimákom a p. Mihálkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Zadubanovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Bellušovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Deckou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Krajčiovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Lupákovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Milom a p. Sládečkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Plačkovou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Vršanskou zo dňa 17. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a rod. Zadubanovou zo dňa 17. 12. 2015

Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 25.05.2012 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a RVC Senica s. r. o. zo dňa 16.12.2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-624-007/2015 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zo dňa 11.12.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Ing. Mária Kasmanová zo dňa 17.12.2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Obcou Dolný Hričov a JUDr. Mario Buksa zo dňa 14. 12. 2015

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky medzi Obcou Dolný Hričov a Prima banka Slovensko zo dňa 10.12.2015

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Prima banka Slovensko zo dňa 10. 12. 2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. zo dňa 01.12.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a GAME INVEST s. r. o. zo dňa 30.11.2015

Zmluva č. 112425 08U03 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Environmentálny fond zo 23. 11. 2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a NATUR - PACK, a. s. zo dňa 19. 11. 2015

Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere medzi Obcou Dolný Hričov a Prima banka Slovensko a. s. zo dňa 02. 11. 2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Obcou Dolný Hričov a Ministerstvo hospodárstva SR zo dňa 26. 10. 2015

Dohoda č. 15/2015 / § 54 - ŠnZ uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 19. 10. 2015

Kúpna zmluva č. 2015/1469 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Pavlom Panákom s manželkou zo dňa 15. 10. 2015

Rámcová dohoda uzavretá medzi Obcou Dolný Hričov a A. S. A. SLOVENSKO spol. s r. o. - zo dňa 16. 10. 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo medzi Obcou Dolný Hričov a ELTODO OSVETLENIE s. r. o. zo dňa 15. 10. 2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá medzi Obcou Dolný Hričov a JUDr. Mario Buksa zo dňa 12. 10. 2015

Zmluva o grantovom účte a Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Prima banka Slovensko, a. s. - zv. dňa 12. 10. 2015

Mandátna zmluva na zabezpečenie výkonu činností stavebného dozoru uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Ing. Ivanom Moravčíkom - zv. dňa 30.09.2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a ELTODO OSVETLENIE, s. r. o. zo dňa 14. 09. 2015

Zmluva o správe a údržbe počítačovej siete uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Michalom Hýllom zo dňa 01.09.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Agrofin poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov zo dňa 14. 08. 2015

Zmluva o prenájme reklamnej plochy uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a M - SILNICE s. r. o. zo dňa 14. 08. 2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a BRS - STAV s. r. o. zo dňa 12. 08. 2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Sociálnou poisťovňou dňa 10. 07. 2015

Dohoda č. 58/2015 § 54 - VZ uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 26.06.2015

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Prima banka a. s. - zv. 09. 07. 2015

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-055/2015/DH/166/Sl uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. - zv. 08. 07. 2015

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-056/2015/DH/166/Sl uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s.

Zmluva o termínovanom úvere č. 02/006/15 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Prima banka Slovensko, a. s. - zv. dňa 06. 07. 2015

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 07.11.2007 medzi Obcou Dolný Hričov a GRYF reklamné štúdio, s. r. o.

Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a NDS, a. s. - zv. 26. 06. 2015

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a spoločnosťou EUROVIA, a. s. - zv. 23. 06. 2015

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2015/427 uzatvorený medzi Obcou Dolný Hričov a p. Evou Janičíkovou zo dňa 10. 06. 2015

Mandátna zmluva na zabezpečovanie procesu verejného obstarávania uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Ing. Richardom Tomíkom - zv. 08. 06. 2015

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a spoločnosťou MAPA Slovakia Digital, s. r. o. 22. 05. 2015

Zmluva o budúcej zmluve uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a spol. Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. - zv. 06.05.2015

Kúpna zmluva - radlica, uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Tomaníkom - zv. 14.04.2015

Kúpna zmluva - vlečka, uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Tomaníkom - zv. 14.04.2015

Rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt uzatvorená medzi DALITRANS s.r.o. a Obcou Dolný Hričov - zv. 30.03.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená medzi Žilinským samosprávnym krajom a Obcou Dolný Hričov - zv. 27.03.2015

Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy č. 32-11-13102015 - zv.26.03.2015

Kúpna zmluva č. 2015/427 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Evou Janičíkovou - zv. 23.03.2015

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky uzatvorená so spol. NDS - zv. 10.03.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi Slovak Telekom a.s. a Obcou Dolný Hričov - zv. 06.03.2015

Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu so sídlom na Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104,014 01 Bytča

Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu regiónu Bytčiansko

Zmluva o uverejnení firmy uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a spol. Mediatel - zv. 02.02.2015

Zmluva o spolupráci ( Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu) uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a T+T, a. s. zo dňa 20. 01. 2015

ROK 2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Zadubanovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Vršanskou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Šeroňovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Sadloňovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Pažickou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Lasičkovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Kurejovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Juraja Deckého

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Jergušovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Chlebúchovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Deckou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Capandovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Bellušovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Ballayovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Adamusovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Zadubanovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Šimákom

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Saláškovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Paišom

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Milom s p. Sládečkovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Krkoškovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Kramarovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Krajčiovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Hrobárikovou s p. Lupákom

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Hofericovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Hanusovou a p. Plačkom

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Nikolou Krajčíovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Čvapkovou

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Bandurovou

Zmluva o spolupráci medzi T+T, a.s. a Obcou Dolný Hričov - zv. 27.01.2015

Nájomná zmluva  uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Uhliarikovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Sládkovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Polkovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Mitašovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Melicheríkovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Kratochvílovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Kahátovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Ferancovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Dobroňovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Cigánikovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Brežnou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a rod. Bezákovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Škutovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Langerovou - zv. 31.12.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a p. Fedorovou - zv. 31.12.2014

Kúpna zmluva č. 2014/1496 medzi Obcou Dolný Hričov a p. Ľubomírom Sládekom zo dňa 25. 11. 2014

Zmluva o vývoze a zneškodnení komunálneho odpadu uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a DPD dňa 18.11.2014

Municipálny úver - Superlinka. Zmluva o kntokorentnom úvere 02/027/12 Dodatok č.2 uzatvorený medzi Prima bankou Slovensko a. s. a obcou Dolný Hričov - zv. 04.11.2014

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 02/090/10. Dodatok č. 5 uzatvorený medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Dolný Hričov - zv. 04.11.2014

Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve code  -10020 zo dňa 15.11.2001 uzatvorený dňa 23.10.2014 medzi obcou Dolný Hričov a spol. EuroAWK s.r.o - zv. 23.10.2014

Kúpna zmluva uzatvorená 20.10.2014 medzi obcou Dolný Hričov a p. Emíliou Dankovčíkovou - zv. 21.10.2014

Nájomná zmluva č. NDS 30201/NZ-010/2014/Dolný Hričov/0166/DPP/802-00 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a NDS a.s. dňa 01.10.2014 - zv. 03.10.2014

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-036/2014/DH/166/SI uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a NDS a.s. dňa 01.10.2014 - zv. 03.10.2014

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-022/2014/DH/166/SI uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a NDS a.s. zo dňa 1.10.2014 - zv. 03.10.2014

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100089549 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Slovenským plynárenským priemyslom a.s. - zv. 03.09.2014

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100089558 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Slovenským plynárenským priemyslom a.s. - zv. 03.09.2014

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100089565 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Slovenským plynárenským priemyslom a.s. - zv. 03.09.2014

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9103363227 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Slovenským plynárenským priemyslom a.s. - zv. 03.09.2014

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9103513505 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Slovenským plynárenským priemyslom a.s. - zv. 03.09.2014

Nájomná zmluva uzatvorená medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. a obcou Dolný Hričov - zv. 28.08.2014

Mandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Ing. Ivanom Moravčíkom IVOMOS - zv. 21.08.2014

Zmluva na dopravné zabezpečenie evakuácie uzavretá medzi Obcou Dolný Hričov a SAD Žilina - zv. 20.08.2014

Mandátna zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a KOPER Solution s.r.o. - zv. 12.08.2014

Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Jánom Hrazdírom- zv. 06.08.2014

Zmluva o vykonávaní bezpečnostných služieb uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a CERBEROS  s.r.o. - zv. 05.08.2014

Darovacia zmluva uzatvorená medzi MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. a obcou Dolný Hričov - zv. 05.08.2014

Zmluva o poskytnutí cateringovej služby uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a p. Dobroňovou - zv. 04.08.2014

Zmluva o poskytnutí cateringovej služby uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a spol. XELOS - zv. 04.08.2014

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uzatvorená medzi ROMSTAV a Obcou Dolný Hričov - zv. 31.07.2014

Zmluva o dielo o zabezpečení prevádzkovania káblového distribučného systému uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Ing. Petrom Babicom-  zv.31.07.2014

Zmluva o dielo č. 06/2014/RB uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a RamontBuilding s.r.o. - zv. 25.07.2014

Dohoda č. 44/AC/2014 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - zv. 22.07.2014

Zmluva o službách /vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu/ uzatvorená dňa 08.07.2014 medzi Obcou Dolný Hričov a spol. OPEN DOOR s.r.o - zv. 21.07.2014

Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb uzatvorená medzi "Mikroregión Hričov", združenie obcí a T+T a.s. 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet - zv. 23.06.2014

Zmluva č. 1089-II-501-ZBVB/2014 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a ŽSR - Zv. 28.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená medzi Žilinským samosprávnym krajom a Obcou Dolný Hričov - Zv. 21.05.2014

Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi spol. KRINNER s.r.o. a obcou Dolný Hričov dňa 20.5.2014

Zmluva č. P-0032125700 o využívaní elektronických služieb uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a ZP Union - Zv. 19.05.2014

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a spol. Erste Group Immorent Slovensko s.r.o. - Zv. 14.04.2014

Darovacia zmluva - spol. Erste Group Immorent Slovensko a.r.o. a Obec Dolný Hričov zo dňa 13.03.2014 - Zv. 28.03.2014

Kúpna zmluva medzi obcou Dolný Hričov a p. Máriou Chlebúchovou - Zv. 21.03.2014

Zmluva o službách:Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky- Obec Dolný Hričov a Project Partners s.r.o.-Zv. 26.02.2014

Zmluva č. 255-11-905/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava - 13.02.2014

Zmluva o dielo č. 2-DEM2014-002 medzi obcou Dolný Hričov a spol. SOMI System, a.s. - uzatvorená dňa 28.01.2014

ROK 2013

Kúpna zmluva č. 30201/KZ-96/2013/DH/166/SI medzi obcou Dolný Hričov a NDS a.s. - 19.12.2013

Zmluva o termínovanom úvere 02/027/13 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Prima bankou - 13.11.2013

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 02/090/10 Dodatok č. 4 uzatvorený medzi obcou Dolný Hričov a Prima bankou - 13.11.2013

Municipálny úver - Superlinka. Zmluva o kontokorentnom úvere 02/027/12 uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a Prima bankou- 13.11.2013

Zmluva č. 507/2013 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely uzatvorená medzi obcou Dolný Hričov a PD Agrofin - 14.10.2013

Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a spol. EUNICA MEDIA s.r.o - 09.09.2013

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)  č.02/040/11 Dodatok č. 2 - 13.08.2013

Darovacia zmluva uzatvorené medzi MIRAGE shopping center, a.s. a Obcou Dolný Hričov - 13.08.2013

Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a spol. SLOV-KOR - 24.07.2013

Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 24.07.2013

Záložná zmluva uzatvorená medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a obcou Dolný Hričov - 24.07.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie - Žilinský samosprávny kraj a obec Dolný Hričov - 07.05.2013

Kúpna zmluva uzatvorená dňa 26.6.2013 medzi Obcou Dolný Hričov a Miroslavom Možješom s manželkou - 26.06.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - 13.06.2013

Licenčná zmluva č. U 1561_2013 medzi Obcou Doln ý Hričov a spol. MADE s.r.o. - 27.05.2013

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr uzatvorené medzi Obcou Dolný Hričov a spol. MADE s.r.o. - 27.05.2013

Zmluva o dielo č. 542_2013_EU medzi obcou Dolný Hričov a EUROS s.r.o. zo dňa 26.02.2013

Zmluva o uverejnení inzercie medzi Obcou Dolný Hričov a spol. Zlaté stránky - 04.02.2013

Kúpna zmluva č. 9dh/2012 medzi obcou Dolný Hričov a Martel Slovakia, s.r.o. zo dňa 31.1.2013

ROK 2012

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 25.5.2012 o poskytovaní audítorských služieb - 03.12.2012

Mandátna zmluva medzi Obcou Dolný Hričov a DJ STAV s.r.o. na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo dňa 23.11.2012

Mandátna zmluva medzi Obcou Dolný Hričov a spol. DJ STAV s.r.o. na budovanie vodovodu a kanalizácie zo dňa 23.11.2012

Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 02/027/12 zo dňa 15.11.2012

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 02/090/10 Dodatok č. 3 zo dňa 15.11.2012

Mandátna zmluva č. 02/Kubova/ODH medzi obcou Dolný Hričov a Katarínou Kubovou zo dňa 14.11.2012

Mandátna zmluva č.01/IVOMOS/ODH medzi obcou Dolný Hričov a Ing. Ivanom Moravčíkom IVOMOS zo dňa 14.11.2012

Zmluva č.359/2012 o uzavretí budúcej zmluvy medzi obcou Dolný Hričov a SEVAK-om Žilina

Zmluva o dielo č. 017-11-2231-001medzi obcou Dolný Hričov a spoločnosťou Castor&Pollux,a.s.

Zmluva o dodávke tovaru uzatvorená medzi FLORIAN s.r.o. a Obcou Dolný Hričov

Zmluva o dielo č. 01/09/2012 medzi Obcou Dolný Hričov a Ing. arch. Vladimírom Barčiakom zo dňa 21.09.2012

Dohoda zo dňa 22.08.2012 o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou a užívaním pozemných komunikácií a úprave práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností / NDS a Obec Dolný Hričov

Zmluva o nájme nebytových priestorov Arton s.r.o. a obec Dolný Hričov

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere(B) 02/090/10 Dodatok č. 2 zo dňa 15.08.2012

Zmluva o termínovanom úvere č. 02/092/10 Dodatok č. 1zo dňa 15.08.2012

Zmluva o termínovanom úvere č. 02/052/11 zo dňa 15.08.2012

Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere (B) 02/040/11 zo dňa 15.08.2012

Kúpna zmluva č. U916/2012 medzi spoločnosťou MADE s.r.o. a Obcou Dolný Hričov

Kúpna zmluva medzi obcou Dolný Hričov a spoločnosťou REDOX, s.r.o., zo dňa 28.05.2012

Zmluva o dielo medzi obcou Dolný Hričov a spoločnosťou Rozmarín a.s. zo dňa 28.05.2012

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená dňa 04.05.2012 medzi Obcou Dolný Hričov a p. Zdenom Mišutkom

Zmluva č.p.:PHZ-OEL1-2012/001256-055 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na rok 2012

Zmluva o Dielo č. 02_2011 medzi obcou Dolný Hričov a spol. Lightech s.r.o.

Zmluva o uverejnení inzercie medzi Obcou Dolný Hričov a spol.  NEO Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.03.2012

Poistná zmluva č. 1641094 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a poisťovňou Union zo dňa 24.2.2012

Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2012 uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Jánom Hrazdírom s manželkou

Nájomná zmluva medzi obcou Dolný Hričov a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. zo dňa 17.01.2012

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a Občianským združením REGIÓN 2007-2013  zo dňa 05.01.2012

ROK 2011

Zmluva o poskytovaní služieb medzi Obcou Dolný Hričov a Občianskym združením REGIÓN "2007-2013" zo dňa 30.12.2011

Záložná zmluva č. 0322-PRB-2010/Z zo dňa 05.12.2011

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.02_052_11 zo dňa 30.11.2011

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Dolný Hričov a ENVI-EKO,s.r.o. zo dňa 22.11.2011

Zmluva o dielo uzatvorená s Ing. Milošom Šerým a Obcou Dolný Hričov dňa 13.11.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 02/052/11

Dodatok č. 1 - Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 02_090_10 zo dňa 30.11.2011

Zmluva o nájme nehnuteľností medzi spol. T+T,a.s. Žilina a Obcou Dolný Hričov

Zmluva o dielo č. 02/2011 medzi obcou Dolný Hričov a spol. Lightech, s.r.o. zo dňa 20.05.2011

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov EFRR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov - Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika

Mandátna zmluva 2 zo dňa 01.04.2011

Mandátna zmluva zo dňa 01.04.2011

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 02/040/11 zo dňa 16.08.2011

Zmluva o bežnom účte zo dňa 10.5.2011 medzi obcou Dolný Hričov a Dexia bankou a.s.

Kúpna zmluva zo dňa 31.03.2011 medzi Obcou Dolný Hričov a Máriou Chlebúchovou

Kúpna zmluva zo dňa 14.07.2011 medzi Obcou Dolný Hričov a p. Michulekom s manželkou

Zmluva č.0323_PRB_2010 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti