Všeobecne záväzné nariadenia r. 2016

VZN Obce Dolný Hričov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Dolný Hričov

VZN Obce Dolný Hričov č. 2/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v Obci Dolný Hričov

VZN Obce Dolný Hričov č. 4/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2015

Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o správnych poplatkoch na území obce Dolný Hričov

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výšky úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č. 1/2015  o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016

VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2014

VZN  č. 1/2014 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Dolný Hričov

VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2013

VZN č. 1/2013 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce Dolný Hričov

VZN č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014

VZN č. 3/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1/2013 k VZN č. 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2012

VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Dolný Hričov

VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2011

VZN č. 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov

VZN č. 2/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Hričov a určenie podmienok tejto úhrady

VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať plány záchranných prác v prípade povodní

VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012

VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2010

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu >>
VZN č. 2/2010 o podmienkach chovu a držania zvierat >>
VZN č. 3/2010 o dani z nehnuteľností >>
VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady >>

Všeobecne záväzné nariadenia r. 2009

VZN č. 1/2009 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov>>
VZN č. 2/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
VZN č. 3/2009 o dani z nehnuteľností >>
VZN č. 4/2009 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce >>
VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolný Hričov >>

 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady >>
VZN č. 3/2008 o dani z nehnuteľnosti >>
VZN č. 1/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území obce >>
VZN č. 4/2007 o určení názvu ulíc >>
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o určení názvu ulice: Letisko>>
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu >>
VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu >>