NÁVRH : Územný plán  sídelného útvaru
DOLNÝ HRIČOV
ZMENA A DOPLNOK č. 3

Textová časť

Komplexný urbanistický návrh a Výkres zelene a životného prostredia

Návrh dopravy

Návrh technickej infraštruktúry

Výkres budúceho použitia PP na stavebné a iné zámery

Širšie vzťahy

 

*************************************************
*************************************************

 

Územný plán sídelného útvaru Dolný Hričov - Zmena a doplnok 08/2006 >>

Výkresová časť 08/2006:

Komplexný urbanistický návrh a Výkres zelene a životného prostredia

 

 

 

 

 

 

Návrh dopravy

 

 

 

 

 

 

Návrh technickej infraštruktúry

 

 

 

 

 

 

Výkres budúceho použitia PP na stavebné a iné zámery

 

 

 

 

 

Širšie vzťahy